Muối lạc vừng đen – Dùng muối hồng Himalaya chứa nhiều dinh dưỡng hơn