Muối vừng (muối mè) đen – kết hợp muối hồng Himalaya